آقای علی فلاحتی

به شماره ملی 0921967111 دارای مدرک ذیل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه رسمی می باشند.

همسطح سازی کاردانی کامپیوتر

سریال: AHDI14780 | تاریخ صدور: 1391/06/27 | شماره ثبت: 97/1885