خانم سعاد رحیمی

به شماره ملی 4721672012   دارای مدرک ذیل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه رسمی می باشند.

همسطح سازی دیپلم کامپیوتر

سریال: AHDI14781 | تاریخ صدور: 1399/05/01 | شماره ثبت: 97/1885