خانم فریده رحیمی

به شماره ملی 4723331743   دارای مدرک ذیل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه رسمی می باشند.

همسطح سازی دیپلم کامپیوتر

سریال: AHDI14782 | تاریخ صدور: 1399/05/02 | شماره ثبت: 97/1885