آقای کاظم زرخواه

به شماره ملی 0942497880 دارای مدرک ذیل می‌باشند.

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه رسمی می باشند.

همسطح سازی کارشناسی مدیریت

سریال: AHDI14779 | تاریخ صدور: 1399/04/18 | شماره ثبت: 97/1885